Číslo zasadnutia
3/2019
Dátum zasadnutia
16.04.2019
Číslo uznesenia
36/2019
Bod programu
12
Znenie uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob

A. SCHVAĽUJE
zámer prenájmu poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa Poľnohospodárskemu družstvu Chorvátsky Grob – Bernolákovo, za cenu 110 Eur ročne na obdobie 10 rokov. V zmluve bude zahrnutá inflačná doložka, podmienka uzatvorenia zmluvy je doplatenie nájmu za minulé obdobie, podľa starej zmluvy k dátumu uzatvorenia novej zmluvy

9
0
0
0
2
Meno poslanca Hlasovanie poslanca
Bálintová Katarína
Za
Baník Luboš
Za
Bungyi Gábor
Za
Cedulová Kristína
Za
Fatulová Patrícia
Za
Granec Ján
Za
Kaffan Róbert
Za
Michálková Dana
Neprítomý
Selep Jozef
Za
Turinič Ferdinand
Neprítomý
Valocká Beata
Za
overené
Overovateľ
Kaffan Róbert, Valocká Beata
podpísal
29.04.2019
29.04.2019
Dôvod
Back to Top