Číslo zasadnutia
3/2019
Dátum zasadnutia
16.04.2019
Číslo uznesenia
32/2019
Bod programu
8
Znenie uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob

SCHVAĽUJE
A. predloženie žiadosti o NFP cez Envirofond Činnosť L5 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania projekt „Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Chorvátsky Grob“,
B. výšku maximálneho spolufinancovania projektu 10 000 EUR C. celková výška oprávnených výdavkov projektu subjektu 200 000 EUR

9
0
0
0
2
Meno poslanca Hlasovanie poslanca
Bálintová Katarína
Za
Baník Luboš
Za
Bungyi Gábor
Za
Cedulová Kristína
Za
Fatulová Patrícia
Za
Granec Ján
Za
Kaffan Róbert
Za
Michálková Dana
Neprítomý
Selep Jozef
Za
Turinič Ferdinand
Neprítomý
Valocká Beata
Za
overené
Overovateľ
Kaffan Róbert, Valocká Beata
podpísal
29.04.2019
29.04.2019
Dôvod
Back to Top