Číslo zasadnutia
3/2019
Dátum zasadnutia
16.04.2019
Číslo uznesenia
27/2019
Bod programu
2
Znenie uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob

A) SCHVAĽUJE
1) V celom texte rokovacieho poriadku sa slovné spojenie „obecný kontrolór“ v príslušnom gramatickom tvare mení na slovné spojenie: „hlavný kontrolór“ v príslušnom gramatickom tvare.
2) V čl. 13 „Záverečné ustanovenia“ v prvej vete rokovacieho poriadku sa vypúšťa slovo „schválenia“ a nahrádza sa dátumom „01.03.2019“.
3) V čl. 13 „Záverečné ustanovenia“ sa za prvú vetu rokovacieho poriadku dopĺňa nový text nasledujúceho znenia: „Nadobudnutím účinnosti tohto rokovacieho poriadku sa ruší Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob schválený obecným zastupiteľstvom obce Chorvátsky Grob Uznesením č. 223/2017 zo dňa 28.02.2017. Zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku boli schválené obecným zastupiteľstvom obce Chorvátsky Grob Uznesením č. 27/2019 zo dňa 16.04.2019 s účinnosťou od 16.04.2019.“
4) Zapracovanie zmien a doplnkov prijatých obecným zastupiteľstvom obce Chorvátsky Grob uznesením č. 27/2019 zo dňa 16.04.2019 do úplného znenia rokovacieho poriadku zo dňa 06.02.2019 a jeho zverejnenie na webovej stránke obce.
HLASOVANIE
ZA: 9 – Bálintová, Baník, Bungyi, Cedulová, Fatulová, Granec, Kaffan, Selep, Valocká
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0
NEPRÍTOMNÍ: 2 – Michálková, Tu

9
0
0
0
2
Meno poslanca Hlasovanie poslanca
Valocká Beata
Za
Selep Jozef
Za
Turinič Ferdinand
Neprítomý
Michálková Dana
Neprítomý
Kaffan Róbert
Za
Granec Ján
Za
Fatulová Patrícia
Za
Cedulová Kristína
Za
Bungyi Gábor
Za
Baník Luboš
Za
Bálintová Katarína
Za
overené
Overovateľ
Valocká Beata, Kaffan Róbert
podpísal
29.04.2019
29.04.2019
Dôvod
Back to Top